Statut Centrum Polonijnego

STATUT

 

§1. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE.

A. Centrum Polonijne w Göteborgu, po szwedzku Polonia Center i Göteborg, zwany dalej Centrum, jest organizacją wywodzącą się z tradycji kulturowych i wolnościowych Narodu Polskiego.

B. Centrum jest organizacją parasolową, zrzeszającą organizacje polskie na terenie Göteborga i okolic, które łączą wspólne cele i wspólna chęć ich realizowania.

C. Centrum reprezentuje na zewnątrz swe organizacje członkowskie.

                        §2. CELE I ZADANIA.

Cele i zadania Centrum realizowane są poprzez działalność organizacji członkowskich - są to:

A. Integracja z miejscowym społeczeństwem,  Polaków zamieszkałych w Göteborgu i okolicach przy zachowaniu należnych im praw, jako mniejszości etnicznej.

B. Praca nad utrzymaniem poczucia przynależności narodowej - szczególnie wśród młodego pokolenia wychowywanego poza krajem.
C. Kultywowanie związków z dorobkiem kulturalnym narodu i jego tradycjami.

D. Pogłębianie atmosfery koleżeńskości i współpracy wśród członków.

E. Koordynacja działań organizacji polskich skonfederowanych w Centrum.

F. Monitorowanie sytuacji w Polsce - utrzymywanie partnerskich kontaktów z urzędami i instytucjami w kraju oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi w Szwecji.

G. Dbałość o utrzymanie dobrego imienia Polski i Polaków w Szwecji.

H. Współpraca w wymaganym zakresie z organizacjami Krajowymi i Polonijnymi.

I.   Współpraca i integracja z innymi organizacjami, których działalność nie jest sprzeczna ze statutem Centrum§3. CZŁONKOSTWO W CENTRUM.


Członkiem Centrum może zostać organizacja, związek, stowarzyszenie albo fundacja polska (lub ich federacja), działająca na terenie Göteborga i okolic, pragnąca brać udział w jego pracach.

A. Przyjęcia na wniosek Prezydium dokonuje Zarząd na podstawie złożonego uprzednio statutu organizacji na swym zebraniu z udziałem Komisji Rewizyjnej (z głosem doradczym), oraz przedstawicieli organizacji ubiegającej się o członkostwo.

B. Pozbawienie członkostwa może nastąpić tym samym trybem na wniosek Prezydium lub Komisji Rewizyjnej.

§4. WŁADZE CENTRUM


Najwyższą władzą Centrum jest Walne Zebranie. Między Walnymi Zebraniami władzę stanowią:
- Prezydium
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna
Kadencja władz trwa trzy lata.

A. WALNE ZEBRANIE.


1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na żądanie 2/3 ilości organizacji członkowskich w terminie 6 tygodni od daty wpłynięcia wniosku. Po upływie tego terminu Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

3. Walne Zebranie wybiera Prezydium oraz Komisję Rewizyjną, udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi, ustala wysokość składki członkowskiej oraz wytycza główne kierunki działania Zarządu w nadchodzącej kadencji.

4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno być wysłane na 14 dni przed jego terminem.

5. W Walnym Zebraniu biorą udział delegaci organizacji członkowskich, wybierani w stosunku 1 delegat na każdą rozpoczętą 30-tkę członków, za których opłacono składkę do Centrum, - bezpośrednio lub na podstawie pisemnego upoważnienia, poświadczonego przez Zarząd rodzimej organizacji i przekazanego innemu delegatowi. Każdy delegat na Walne Zebranie może dysponować tylko jednym upoważnieniem.

B. PREZYDIUM składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i dwóch Członków

Tryb wyboru Prezydium określa dokument „Ordynacja Wyborcza”, jego kompetencje określają „Zasady pracy Prezydium” - oba dokumenty będące integralną częścią Statutu.

C. ZARZĄD składa się z Prezydium oraz Prezesów lub Przewodniczących poszczególnych organizacji członkowskich. Zarząd organizuje prace Centrum pomiędzy Walnymi Zebraniami oraz koordynuje współpracę pomiędzy organizacjami członkowskimi.
1. Ustala priorytety dla prac Prezydium
2. Zatwierdza budżet roczny
3. Decyduje o przyjęciu nowych organizacji członkowskich

D. KOMISJA REWIZYJNA składa się z przewodniczącego i 2 członków. Jej zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym działaniem Zarządu i Prezydium tak pod względem statutowym jak i gospodarczym. Ma ona także prawo interweniować w Zarządzie i Prezydium w sprawach nieprawidłowości zaistniałych w poszczególnych organizacjach członkowskich, a także polubowne rozwiązywanie spraw spornych pomiędzy organizacjami członkowskimi lub członkami organizacji należących do Centrum.


E. W razie ustąpienia któregoś z członków władz Centrum, Prezydium, odpowiedni jego organ może ono dokooptować do swego składu nową osobę spośród delegatów na ostatnie Walne Zebranie. Decyzję tę zatwierdza Zarząd Centrum.

F. Do Prezydium i Komisji Rewizyjnej może być wybrana jedynie osoba będąca delegatem organizacji pozostającej członkiem Centrum przez okres pełnej ostatniej kadencji, sama będąca członkiem swej organizacji w tym czasie.

G. „Ordynacja wyborcza” oraz „Zasady pracy Prezydium i Zarządu Centrum” są integralnymi częściami niniejszego statutu.

§5. FINANSE CENTRUM

A. Działalność finansowa Centrum opiera się na:
a. Składkach członkowskich od organizacji.
b. Dotacjach.
c. Własnej działalności gospodarczej.
d. Darowiznach.

B. Budżet roczny opracowuje Prezydium, a zatwierdza Zarząd.

§6. POSTANOWIENIA OGÓLNE
A. Statut może być zmieniony przez Walne Zebranie głosami 2/3 obecnych delegatów.

B. Propozycje zmian statutowych powinny być rozesłane do organizacji członkowskich najpóźniej razem z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu.

C. Zmiany statutu wchodzą w życie z chwilą ich uchwalenia.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
A. Likwidacja Centrum następuje uchwałą Walnego Zebrania głosami 2/3 wszystkich delegatów na dwóch kolejnych sesjach odbytych w przedziale co najmniej jednego miesiąca.

B. W wypadku likwidacji Centrum o jego majątku decyduje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie na swej drugiej sesji, które powzięło ostateczną uchwałę rozwiązania.

Godziny otwarcia placówki: - w każdą niedzielę od godziny 12:00 - 16:00 w pozostałe dni tygodnia zgodnie z harmonogramem dyżurów.