Ordynacja wyborcza ZPK

1. Wybory prezesa, zarządu i komisji rewizyjnej odbywają się co trzy lata (patrz art. 5.0. statutu).

2. Listę kandydatów w wyborach prezesa, zarządu i komisji rewizyjnej podaje komisja wyborcza ZPK. Członkowie mogą zgłaszać swoich kandydatów pojedynczo lub grupowo w formie pisemnej.

3. Bierne prawo wyborcze posiada zwyczajny członek Z.P.K., który do dnia wyborów ukończył osiemnasty rok życia, nie zasiada we władzach innych polskich organizacji zarejestrowanych w Szwecji, nie sprawuje tam funkcji rewizyjnych; nie dotyczy to organizacji będących zrzeszeniami lub organizacji młodzieżowych; oraz opłacił składki członkowskie za ostatni rok najpóźniej do dnia poprzedzającego wybory.

4. Czynne prawo wyborcze posiada członek zwyczajny, który do dnia wyborów ukończył osiemnasty rok życia i opłacił składki członkowskie za ostatni rok najpóźniej do dnia poprzedzającego wybory.

5. Termin zwołania Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ogłasza się nie później niż na dwa tygodnie przed planowaną datą zebrania.

6. Nowowybrany Zarząd przejmuje swoje obowiązki od poprzednika protokolarnie w ciągu siedmiu dni.

7. Zarząd i Komisja rewizyjna konstytuują się same na swoim pierwszym posiedzeniu, niezwłocznie po wyborach.

8. W przypadku kiedy jeden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów (50% + 1) odbywają się dwie tury wyborów.

9. Przy zaistnieniu wakatu w zarządzie, nowego członka można dokooptować na zwykłym posiedzeniu Zarządu, zwykłą większością głosów. Wybór nowego członka Zarządu musi byś zatwierdzony przez najbliższe Walne Zebranie.

10. Brak oprotestowania wyboru nowego członka Zarządu na najbliższym Walnym Zebraniu, jest uznane automatycznie za zatwierdzenie jego wyboru przez Walne Zebranie.

Godziny otwarcia placówki: - w każdą niedzielę od godziny 12:00 - 16:00 w pozostałe dni tygodnia zgodnie z harmonogramem dyżurów.