Statut ZPK

Art.1.0. NAZWA ORGANIZACJI, SIEDZIBA, MOTTO, INSYGNIA

1.1. Nazwa organizacji w języku polskim: Związek Polskich Katolików w Göteborgu; w języku szwedzkim: Föreningen Polska Katoliker i Göteborg.

1.2. Siedziba: miasto Göteborg, państwo Królestwo Szwecji.

1.3. Obszar działania: miasto Göteborg i ościenne komuny.

1.4. Motto: Bóg – Honor – Ojczyzna.

1.5. Insygnia: Ludzkie serce wznoszone ku niebu.

Art.2.0. CELE ZWIĄZKU

2.1. Budowanie i pogłębianie więzi pomiędzy katolikami narodowości polskiej i pochodzenia polskiego zamieszkałymi w Szwecji, oraz pomiędzy polską i innymi grupami narodowościowymi.

2.2. Wspomaganie Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Göteborgu w organizowaniu i rozwijaniu życia religijnego.

2.3. Troska o utrzymanie i rozwijanie kultury katolickiej i wywodzących się z niej tradycji polskich.

2.4. Troska o dobre imię Kościoła Katolickiego.

2.5. Prowadzenie opartej na zasadach katolickich i w języku polskim pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą pochodzenia polskiego.

2.6. Sprawowanie opieki nad rodakami samotnymi i w podeszłym wieku.

2.7. Prowadzenie pracy charytatywnej, i społecznej zgodnej z zasadami katolickiej nauki społecznej.

Art. 3.0. CHARAKTER ZWIĄZKU

3.1. Związek jest niezależną organizacją działającą w oparciu o katolickie i demokratyczne zasady.

3.2. Statut Związku i Ordynacja Wyborcza zatwierdzane są zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.

3.3. Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Göteborgu jest honorowym członkiem jego zarządu, z głosem doradczym.

3.4. Związek może współpracować z innymi organizacjami, których działalność nie jest sprzeczna ze statutem ZPK.

Art. 4.0. CZŁONKOSTWO

4.1. Członkiem Związku może zostać osoba akceptująca statut Związku.

4.2. Wszystkim osobom w szczególny sposób zasłużonym dla ZPK, a niebędącym członkami Walne Zebranie ma prawo na mocy swojej uchwały nadać członkostwo honorowe, które jest dożywotne.

4.3 Członkostwo nabiera mocy na podstawie pisemnej deklaracji osoby zainteresowanej, zatwierdzonej przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu.

4.4. Członkostwo traci moc na podstawie pisemnej deklaracji osoby zainteresowanej, lub na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosu.

4.5. Członkostwo honorowe może być zawieszone na mocy uchwały Zarządu, nie dłużej jednak niż na okres trzech miesięcy.

4.6 Członkostwo honorowe ustaje na mocy pisemnej deklaracji osoby zainteresowanej; śmierci członka honorowego; lub uchwały Walnego Zebrania.

4.7. Członek honorowy ma prawo do 50 procentowej zniżki przy zakupie karty wstępu na wszystkie imprezy, w których ZPK jest głównym organizatorem.

4.8. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do przestrzegania statutu Związku i płacenia składek członkowskich.

4.9. Prezesowi kończącemu statutową działalność Walne Zebranie ma prawo w dowód uznania za całokształt działalności nadać tytuł prezesa honorowego.

Art. 5.0. WŁADZE ZWIĄZKU

5.1. Naczelną władzą Związku jest Walne Zebranie Członków.

5.2. Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku w celach sprawozdawczych, oraz raz na trzy lata w celach wyborczych, po upływie kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

5.3. Walne zebranie zwołuje Zarząd.

5.4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na podstawie: - decyzji Prezesa - uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów - wniosku Komisji Rewizyjnej

5.5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i upływa zawsze w miesiącu lutym odpowiedniego roku.

5.6. Skład Zarządu: - Prezes - V-ce prezes - Sekretarz, - Skarbnik - Członkowie (minimum sześciu, w tym do trzech mianowanych)

5.7. Prezes i Zarząd są wybierani w wyborach bezpośrednich i tajnych.

5.8. Prezes ma prawo mianować trzy osoby członkami Zarządu; nie mogą one jednak sprawować funkcji prezydialnych (v-ce prezesa, sekretarza, skarbnika).

5.9. Kadencja prezesa trwa trzy lata i pokrywa się z kadencją zarządu.

5.10 Prezes może sprawować swoją funkcję w kadencyjności wielokrotnej.

5.11. Prezydium Zarządu (Prezes, V-ce Prezes, Sekretarz, Skarbnik) kieruje bieżącą działalnością Związku, przygotowuje projekty odpowiednich uchwał podlegających zatwierdzeniu na posiedzeniu Zarządu.

5.12. Skład Komisji Rewizyjnej: - przewodniczący - członkowie w ilości dwóch

5.13. Zadania i uprawnienia Komisji Rewizyjnej: - prowadzenie kontroli działalności finansowej Związku - składanie sprawozdań ze swojej działalności podczas Walnego zebrania - wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi

5.14. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata i jest przesunięta w czasie w stosunku do kadencji o pół kadencji (półtora roku).

5.15. Ordynacja Wyborcza stanowi integralną część niniejszego statutu.

Art. 6.0. ŚRODKI FINANSOWE ZWIĄZKU

6.1. Środki finansowe Związku składają się z: - składek członkowskich - dotacji - wpływów z działalności Związku

6.2. Wysokość składek członkowskich ustala się na Walnym Zebraniu na wniosek Zarządu.

6.3 Środkami finansowymi Związku dysponuje Walne Zebranie i Zarząd.

Art. 7.0. LIKWIDACJA ZWIĄZKU

7.1. W przypadku likwidacji Związku Polskich Katolików majątek związkowy będzie przekazany na rzecz Caritas Polska.

Godziny otwarcia placówki: - w każdą niedzielę od godziny 12:00 - 16:00 w pozostałe dni tygodnia zgodnie z harmonogramem dyżurów.